ทำเนียบบุคลากร

 
นายสุทัฏน์   เพียงแก้ว 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นายสุพรรณ  ธรรมแนบจิตร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นางประคอง  จุลสอน
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นางดารา  ดาวดึงษ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นางทองมุข  ปารมีชัย
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นางปุญญณัฏฐ์  ชูเมกเกอร์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ
 
นายสถิต  ศรีถาวร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นายสมภาร  บุดดี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ
 
นางจันทร์จีรา  สุวรรณแสง
พนักงานพิมพ์ดีด